برگزاری سمینار آشنایی با Big Data و دیتابیس های NoSQL - (از استراتژی تا پیاده سازی) در تاریخ 11 بهمن

  تاریخ ارسال : ۱۳۹۷/۱۰/۲۵  

 Big Data and NoSQL Seminar: From Strategy to Implementation
Hadoop Ecosystem, Spark, MongoDB, Cassandra and Splunk


(این رویداد با موفقیت در تاریخ 11 بهمن 1397 به پایان رسید)


برگزاری سمینار 4 ساعته در حوزه BigData و دیتابیس های NoSQL در تاریخ 11 بهمن ، ساعت 9 الی 13 .

اطلاعات مخاطبین، شرح جزییات موضوعات مورد بحث در سمینار و اطلاعات سخنران این سمینار به شرح زیر است: 

توضیحات ثبت نام در انتهای صفحه

مخاطبین این سمینار چه کسانی هستند؟ 


IT directors, CIO’s, IT Managers, BI Managers, Data Warehousing Professionals, Data Scientists, Enterprise Architects, Data Architects,Developers, Software Architects, DBAs and Data Engineers

مدیران و معاونین فن آوری اطلاعات، متخصصان انباره داده، دانشمندان داده، معماران سازمانی، معماران داده، توسعه دهندگان، معماران نرم افزار، ادمین های دیتابیس و مهندسان داده

مهندس حسن احمدخانی (مشاهده رزومه)


: درباره سمینار 

?u What is Big Data

u How can you make use of it

u What skills do you need to develop for Big Data Analytics

u How to understand business use cases for different Big Data technologies

u NoSQL DBMSs

u Multi-Platform Analytics
: سرفصل های سمینار

Module 1 : An Introduction to Big Data

   Type of Data

?What is Big Data

      Data Warehousing versus Big Data

Harnessing Big Data

  Big Data Analytics Objectives

Industry use cases – Popular big data analytic applications

Module 2: Big Data Platforms and Storage Options

     Two open-sources platforms for big data processing

         Hadoop MapReduce

   Data Distribution Policy

HDFS (GFS) Architecture

   The Problem Scope

 Hadoop MapReduce: A System’s View

  Data Structure: Keys and Values

   Hadoop ecosystem

o   ZooKeeper

o   Storm

o   Solr

o   Hive

o   Pig

o   HBase

o   Flume

o   Kafka

o   Sqoop

o   NiFi

o   Zeppelin 

      Hadoop distributions

o   Hortornworks

  HDP

  HDF

o   Cloudera

o   MapR

          SQL server big data cluster

          Spark and spark ecosystem

o   Streaming

o   MLlib

o   SQL

o   GraphX

o   Spark Connectors

          Hadoop cluster deployment and management

o   Ambari

o   Cloudera manager

Module 3: NoSQL DBMSs and Storage Options

?Why Classifying Data

          Scaling Traditional Databases

?Why Sharding Data

?Why Replicating Data

Consistency Challenge

The CAP Theorem

Large-Scale Databases

The BASE Properties

o   Basically Available

o   Soft-State

o   Eventual Consistency

          NoSQL Databases

          Types of NoSQL Databases

o   Taxonomy of NoSQL databases

         Document Stores

          Key-Value Stores

          Graph Databases

          Columnar Databases

Module 4: Machine Generated Big Data Analytics

          Machine Data

          Log Analysis

     Turning Machine Data Into Business Value

Splunk Collects and Indexes Any Machine Data

          Splunk Presentation Layerنحوه ثبت نام:
برای ثبت نام از طریق تماس با شماره تلفن های زیر و یا قسمت ثبت نام آنلاین در سایت اقدام فرمایید
02188989781- 02188989782

دانشجویان عزیز، با ارائه کارت دانشجویی خود و ثبت نام از طریق فراتر از دانش از 10 درصد تخفیف برخوردار شوید