دوره آموزش Practical NoSQL and MongoDB


عنوان دوره طول دوره زمان برگزاری تاریخ شروع دوره شهریه استاد نوع برگزاری وضعیت ثبت نام ثبت نام فیلم جلسه اول
Practical NoSQL and MongoDB 18 جلسه 36 ساعت یکشنبه از ساعت 18:00 الی 20:00
سه شنبه از ساعت 18:00 الی 20:00
یکشنبه ۲۱ مرداد ۱۴۰۳ 4,312,000 تومان مهندس محمدرضا خرمی آنلاین -

سرفصل و محتوای دوره آموزش پایگاه داده های NoSQL و کار با MongoDB

(Practical NoSQL and MongoDB) 


 

طول دوره : 36 ساعت

مشاهده رزومه استاد

 

پیش نیاز دوره :

آشنایی با یک پایگاه داده رابطه ای و دستورات SQL  - آشنایی اولیه با سیستم عامل لینوکس

معرفی و هدف دوره :

در این دوره آموزشی به ملزومات پیاده سازی، استفاده و مدیریت پایگاه داده MongoDB و همچنین ایجاد توانمندی در استفاده بهینه و مناسب از پایگاه داده مانگو در محیط های عملیاتی جهت نگهداری و مدیریت پایگاه داده های بزرگ پرداخته خواهد شد.

هدف این دوره آموزشی به عنوان یک دوره آموزش جامع پایگاه داده مانگو دی بی، ایجاد توانمندی در شناخت حوزه مناسب کارکردی این پایگاه داده و توانایی کاربری، پشتیبانی و مدیریت  MongoDB  می باشد.

 

 خلاصه سر فصل هایی که در این دوره پوشش داده خواهند شد :


Section 1: PHILOSOPHY AND FEATURES (3H)

 • 1.1 Characteristics of MongoDB.
 • 1.2 Differences between a MongoDB and RDBMS database.
 • 1.3 Methods to access and administer a MongoDB.
 • 1.4 Function of sharding.

Section 2: CRUD (8H)

 • 2.1 Inserting Documents in a MongoDB Collection
 • 2.2 Inserting Documents in a MongoDB Collection
 • 2.3 Finding Documents in a MongoDB Collection
 • 2.4 Finding Documents by Using Comparison Operators
 • 2.5 Querying on Array Elements in MongoDB
 • 2.6 Finding Documents by Using Logical Operators
 • 2.7 Replacing a Document in MongoDB
 • 2.8 Updating MongoDB Documents by Using updateOne()
 • 2.9 Updating MongoDB Documents by Using findAndModify()
 • 2.10 Updating MongoDB Documents by Using updateMany()
 • 2.11 Deleting Documents in MongoDB
 • 2.12 Sorting and Limiting Query Results in MongoDB
 • 2.13 Returning Specific Data from a Query in MongoDB
 • 2.14 Counting Documents in a MongoDB Collection

Section 3: INDEXES (6H)

 • 3.1 How Indexes Work
 • 3.2 MongoDB Indexes in Collections
 • 3.3 Single Field Index in MongoDB
 • 3.4 Multikey Index in MongoDB
 • 3.5 Compound Indexes in MongoDB
 • 3.6 Index Usage Details
 • 3.7 Optimized Compound Indexes
 • 3.8 Wildcard Indexes
 • 3.9 Partial Indexes
 • 3.10 Sparse Indexes
 • 3.11 Clustered Indexes
 • 3.12 Time Series Collections
 • 3.13 Monitor Indexes

Section 4: SERVER ADMINISTRATION (6H)

 • 4.1 Basics for MongoDB Servers
 • 4.2 Steps to manage mongodb
 • 4.3 Connecting to MongoDB Servers
 • 4.4 Managing MongoDB Servers
 • 4.5 Configuring MongoDB Servers
 • 4.6 Administration tools

Section 5: MONITORING (2H)

 • 5.1 Meaning of common alerts
 • 5.2 Currently active operations
 • 5.3 Monitor storage.
 • 5.4 Configure Alerts
 • 5.5 Process Logging
 • 5.6 Diagnosing Performance Issues
 • 5.7 Replication and Monitoring
 • 5.8 Sharding and Monitoring

Section 6: SECURITY (5H)

 • 6.1 User Authentication
 • 6.2 Authentication vs Authorization
 • 6.3 Role-Based Access
 • 6.4 Built-In Roles
 • 6.5 Internal Authentication
 • 6.6 Authentication with Keyfiles
 • 6.7 x.509

Section 7: REPLICATION (4H)

 • 7.1 Introduction to Replication
 • 7.2 Automatic Failover and Elections
 • 7.3 Operation Log
 • 7.4 Read and Write Concerns
 • 7.5 Deploy a Replica Set
 • 7.6 Configure a Replica Set
 • 7.7 Sharding Architecture
 • 7.8 Setting Up a Sharded Cluster
 • 7.9 Config DB
 • 7.10 Shard Key
 • 7.11 Chunks
 • 7.12 Targeted Queries

Section 8: BACKUP AND RECOVERY (2H)

 • 8.1 Backup Plans
 • 8.2 Filesystem Snapshots
 • 8.3 Backup Model
 • 8.4 Backup Tools
 • 8.5 Restore
 • 8.6 Restore Tools
 • 8.7 Data Export
 • 8.8 Data Import