دوره Microsoft Azure DevOps


عنوان دوره طول دوره زمان برگزاری تاریخ شروع دوره شهریه استاد نوع برگزاری وضعیت ثبت نام ثبت نام فیلم جلسه اول
دوره Microsoft Azure DevOps 17 جلسه 51 ساعت شنبه از ساعت 18:00 الی 21:00
دوشنبه از ساعت 18:00 الی 21:00
شنبه ۷ مهر ۱۴۰۳ 5,339,000 تومان مهندس وحید فرهمندیان آنلاین -


سر فصل و محتوای دوره تخصصی آموزش Microsoft Azure DevOps


ط

طول دوره : 52 ساعت

پیش نیاز دوره :

آشنایی با کدنویسی

آشنایی با سورس کنترل ها


اهداف دوره : فراگیران پس از اتمام این دوره با فلسفه DevOps آشنا خواهند شد و خواهند توانست سرور Microsoft Azure DevOps را نصب، کانفیگ و مدیریت نمایند. همچنین خواهند توانست، استراتژی های Branching را براساس نیاز خود طراحی کرده و آن را با تسک های پروژه یکپارچه نمایند. از دیگر قابلیت هایی که فراگیران پس از اتمام دوره بدست خواهند آورد، امکان طراحی و مدیریت پایپ لاین های ساخت و انتشار مختلف در کنار تولید افزونه ها به منظور شخصی سازی پایپ لاین ها براساس نیازهای پروژه و سازمان خواهد بود.


رزومه استاد دورهسرفصل دوره :


·         آشنایی با دوآپس

o       نقش فرهنگ در دوآپس

o       متدولوژی های مختلف تولید نرم افزار

o       اشتباهات رایج در مورد دوآپس

o       معرفی اصول دوآپس

·         نصب و راه اندازی Microsoft Azure DevOps

o       Single Server Installation

o       Dual Server Installation

o       Multiple Server Installation

·         مدیریت پروژه و کارها

o       معرفی بوردها

o       معرفی Process Modelها

o       مدیریت تیم ها و بک لاگ ها

o       ارتباط با اکسل برای تعریف نیازمندیها

o       شخصی سازی فرآیندها

o       مصورسازی و گزارشات

o       مدیریت تیم های بزرگ

o       یکپارچگی با Jira و Trello

·         مدیریت سورس کد

o       آشنایی با SCM

o       نحوه استفاده از TFVC با استفاده از Visual Studio و VSCode و CLI

o       نحوه استفاده از Git در VisualStudio و VSCode و CLI

o       نحوه مدیریت فایل های بزرگ در Git

o       مهاجرت از TFVC به Git

o       امنیت در TFVC و Git

o       آشنایی با فرآیندهای Code Review و Pull Request

o       استراتژی های مختلف Branching

o       اتصال به Git با استفاده از SSH

·         ساخت مداوم

o       CI/CD و IaC

o       ایجنت های ساخت

o       معرفی YAML

o       دیباگ کردن پایپ لاین

o       انواع مختلف Jobها

o       طراحی Multi-Stage Pipeline

o       طراحی پایپ لاین های ساخت برای دیتابیس

o       Cross Repository Checkout

o       استفاده از Template برای تعریف پایپ لاین با استفاده از YAML

·         آزمون مداوم

o       کیفیت و سنجه های موثر در آن

o       بدهی فنی

o       Unit Test و Integration Test و System Test

o       آزمون های Nonfunctional و Functional

o       آزمون های Manual و Automatic

o       استراتژی های لازم برای انتخاب انواع آزمون متنساب با کار

o       اجرای آزمون ها در پایپ لاین ها

o       آشنایی با Feature Flagها

o       تحلیل نتایج آزمون

·         مدیریت Artifactها

o       انواع Artifactدر Azure DevOps و مدیریت وابستگی ها

o       انتشار Artifactهای پایپ لاین ساخت

o       Upstream Source

o       انتشار Artifactها در Nuget و npm

o       معرفی DevSecOps

o       آزمون Artifactها با استفاده از Artifact Viewها

·         انتشار مداوم

o       Service Connectionها

o       پایپ لاین های انتشار

o       Release Stageها

o       Pre-Deployment Conditions و Post-Deployment Conditions

o       پایپ لاین های انتشار برای دیتابیس

o       استراتژی های انتشار مداوم

·         یکپارچگی Azure DevOps با GitHub

o       یکپارچگی پایپ لاین ها با GitHub

o       یکپارچگی بوردها با GitHub

o       معرفی GitHub Actions

·         استفاده از Test Plan

o       آزمون های اکتشافی

o       Feedback Extension

o       Test Plan، Test Suite و Test Case

o       Web UI Test با استفاده از Selenium

·         افزونه ها

o       Visual Studio Marketplace

o       UI Extensions

o       Pipeline Extensions

o       طراحی پایپ لاین های ساخت و انتشار مداوم برای افزونه ها

o       آشنایی با Decoratorها

o       اتصال به GitLab با استفاده از افزونه ها

·         مانیتورینگ، داشبورد و ویکی

o       داشبورد و ویجت های آن

o       ویکی و ساخت آن

o       Continuous Feedback

o       مانیتورینگ به کمک Splunk

·         امنیت در Azure DevOps

o       مدیریت کاربران و نقش ها

o       مدیریت مجموعه ها و Policyهای مرتبط

o       مدیریت کاربران بیرونی و دسترسی های آنها

o       مدیریت قالب های فرآیندی

o       مدیریت پروژه ها، تیم و مخازن کد

o       مدیریت ایجنت های ساخت و انتشار

·         ارتباط با Azure DevOps از طریق Rest API و CLI

o       اجزای تشکیل دهنده Azure Rest API

o       استفاده از Rest APIها با استفاده از مرورگر و   PowerShell و Postman

o       زبان WIQL

o       Azure CLI